Ғылым

«Азаматтық құқық және азаматтық іс-жүргізу» кафедрасы 2016  жылдың  ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарға сәйкес жүргізді.

    Кафедра  ПОҚ мемлекеттік бюджет ҒЗЖ бойынша Б-16-08-01 «Қазақстанның  азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығын зерттеу: дамуы мен өзгерістер тенденциялары» атты тақырыпты з.ғ.к. Елікбай М.А  басшылығымен жүзеге асырады. Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ орындау үрдісі барысында профессор-оқытушылар құрамы көптеген жұмыстар жүргізді.

    Білім және Ғылым Министрлігі ұсынған гранттық жоба конкурсына кафедраның оқытушылары Ж.Б.Ақшатаева, Г.Р.Рахметова кафедра меңгерушісі М.Ә.Елікбайдың басшылығымен  «Проблеммы оборота генно-модифицированных организмов в условиях Евразийской интеграции» атты тақырыпты ұсынып грантты ұтып алған.     Бүгінгі таңда жоба бойынша  коптеген жұмыстар атқарылып жатыр.

    Өндіріске және оқу үрдісіне ендірілген ҒЗЖ нәтижелері: 2016-2017 оқу жылында 16 акт  оқу үрдісіне және 9 акт өндіріске ендірілді.

    Патенттер, монографиялар, ғылыми жариялымдар саны:

      Кафедра з.ғ.к, доцент Ж.Қ. Орынтаевтың  «Организация нотариата и нотариальной деятельности: опыт государств-участников организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» - атты монографиясы, Москва қаласы, Библио-Глобус баспанасынан 2016жылы жарық көрді.

    2016-2017 оқу жылының І-ші жартыжылығында жарияланған мақала саны: 30,  оның ішінде 4 мақала импакт-факторымен, 4 мақала РИНЦке, және Халықаралық, Республикалық және аймақтық конференциялары мен   ҚР Ғ және БМ саласындағы бақылау Комитеті ұсынған журналдарда жарық көрді.

 

«Қылмыстық құқық және криминология» кафедрасы 2016 оқу жылының ғылыми-зерттеу жұмыстары жоспарға сәйкес жүргізілді.

   ҒЗЖ тақырыптары, мемлекеттік бюджет  тақырыптары   бойынша     орындалуы:

     Кафедра ПОҚ мемлекеттік бюджет ҒЗЖ бойынша Б-11-08-14 «Қазақстанның инновациялық индустриалды дамуын қамтамасыз етуші фактор ретінде қылмыстық,қылмыстық атқару заңнамасын жетілдіру» атты тақырыпты з.ғ.к., профессор Ақшатаева Ж.Б басшылығымен жүзеге асырады.

      Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ орындау үрдісі барысында көптеген жұмыстар жүргізілді.

 Зерттелу  тақырыптары бойынша ПОҚ мақалалары Халықаралық, Республикалық және аймақтық конференциялары мен   ҚР Ғ және БМ саласындағы бақылау Комитеті ұсынған журналдарда жарық көруде:

 Грант есебінен орындалатын ҒЗЖ тақырыбы – Проблемы  правового регулирование оборота генно модифицированных организмом в РК.

 Кафедраның негізгі ғылыми және шығармашылық нәтижелері: 100

- Импакт-факторлы журнал (0,100)-2

- Республикалық  журнал  (ВАК)-1

- Басқа журналдар-8

- Халықаралық  конференциялар (алыс және жақын шетелдер)– 7

- Халықаралық конференциялар  (ҚР), - 73

-Республикалық,  аймақтық және басқа конференциялар-9

     Кафедрада -5 акт внедрение енгізілген. Оның ішінде, оқу үрдісі бойынша -2; өндіріс бойынша -3; 

 

  «Қылмыстық процесс және криминалистика» кафедрасы 2016  жылдың  ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарға сәйкес жүргізді.

     Кафедраның ОПҚ з.ғ.к. Сарыкулов К.Р. басшылығымен  Б-16-08-14 «ҚР – да саяси құқықтық тұжырымдаманы  жүзеге асыру»  мемлекеттік  бюджеттік   тақырып аясында ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді. Есептік жылда ғылыми зерттеу бағыты мемлекеттік бюджеттік тақырыпта нормативтік – құқықтық актілер базасын, жекелеген қылмыстар бойынша қылмыстық іс жүргізу, криминалистика, криминологиялық  сипаттамалары  талқыланды.

    Өндіріске және оқу үрдісіне ендірілген ҒЗЖ нәтижелері: 2016-2017 оқу жылында 9 акт өндіріске ендірілді.

    Патенттер, монографиялар, ғылыми жариялымдар саны:

-  2016 жылы з.ғ.к.,аға оқытушы Шеримкулованың Constitucional Law Fundamentals of the State Administration of Social Sphere in the Republic of Kazakhstan. International Journal of Envioronmental &Science Education 2016, No. 12, 5237-5249 жариялады.

-    2016 жылы аға оқытушы Альшуразова Р.А. The Framework of Social Security System Public Management in Kazakhstan. International Journal of Envioronmental &Science Education 2016, Vol.11, No. 12, 11645-11657 жариялады.

-    2016-2017 оқу жылының І-ші жартыжылығында жарияланған мақала саны: 35,  оның ішінде 2 мақала Scoopus, және Халықаралық, Республикалық және аймақтық конференциялары мен   ҚР Ғ және БМ саласындағы бақылау Комитеті ұсынған журналдарда жарық көрді.