Халықаралық қатынастар және кееден ісі

 

Кафедра меңгерушісі
 
Мамашарипова Гульнар Ануаровна,
 
тарих ғылымдарының кондидаты, доцент

 

 

Мекен-жайы: 486018, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы 5, бас ғимарат, 150 кабинет.
Телефон: 8(7252) 30-02-51
Е- mail:  gulnar_1977@mail.ru

►Профессор-оқытушылар құрамы

Түзету әрекеттерінің жоспары

Жалпы мәлімет

Кафедра «Саясаттану» және «Халықаралық қатынастар» кафедраларының  -  2014 жылы 28 тамызда университет кеңесінде қосылуы туралы шешімнен кейін «Саясаттану және халықаралық қатынастар» кафедрасы құрылды.

Мемлекеттік лицензия Сериясы АА№0000042 бойынша 26.04.2004 жылы Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің №361 Жарлығы негізінде 050202 «Халықаралық қатынастар» мамандығы бойынша мамандар даярланады.

Халықаралық қатынастар бакалаврының кәсіптік қызмет объектілері болып әлемдік экономика, мемлекеттің тарихы, әлемдік қауымдастықтың ішкі жүйесі, халықаралық қатынастар, халықаралық ұйымдардың қызметіндегі тәжірибелік және теориялық қырлары, халықаралық жағдайға маңызды ықпал ете алатын халықаралық ұйымдар, қазіргі кезеңдегі әлемнің ғаламдық мәселелері саналады.

«Саясаттану және халықаралық қатынастар» кафедрасы саясаттану мамандығы бойынша саясаттану ғылымының  магистрлерін даярлап шығарады. Саясаттану ғылымдарының магистрлеріне ҚР ЖОО-да, саяси ғылыми зерттеу институттарында, ішкі саясат департаменттерінде және т.б. мемлекеттік қызметке жұмыс атқаруға жол ашылады.

«Саясаттану және халықаралық қатынастар» кафедрасының негізінде жаңа инновациялық жоспары құрылды. Ол негізгі 5 басым бағыттан тұрады.

       1 бағыт: инновациялық оқу процесі;

       2 бағыт: ғылым арқылы білім алу;

       3 бағыт: алдынғы қатарлы кадрлар;

       4 бағыт: қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілікті қалыптастыру;

       5 бағыт: діни сауаттылықты арттыру және толеранттылықты қалыптастыру;

Кафедраның оқытушы -профессор құрамы қазіргі таңдағы өзекті тақырып болып табылатын үлкен бағытта жұмыс жасайды.  Сонымен қатар  саясаттанудың негіздері, саяси ойлардың тарихын оқытумен қатар, елбасымыз Н.Назарбаевтың шығарған еңбектері, жыл сайынғы  халықына жолдауылары, және Қазақстанның өсіп - өркендеуіне жасап жатқан орасан зор еңбектерін танып білуге, Қазақстандағы және бүкіл әлемдегі саяси үрдістерге жеке талдау жүргізуге және студенттерді қоғамдық өмір мен мемлекеттің дамуында белсенділікті танытуға және өз үлестерін қосуға үйретеді.

 

Ғылыми жұмыстар

«Саясаттану және халықаралық қатынастар» кафедрасының оқытушы - профессор құрамы М.Әуезов атындағы ОҚМУ-ң тақырыптық жоспарына сәйкес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Соңғы үш жыл ағымында ҒЗЖ нәтижелері оқу үрдістеріне белсенді түрде енгізілді.  Жыл сайын курстық және дипломдық жұмыстар конкурсы ұйымдастырылады, олардың ең үздіктері республикалық конкурсқа жіберіледі. Кафедраның оқытушылары мен студенттері Қазақстан мен Ресейдің әр түрлі қалаларында өтетін республикалық және халықаралық ғылыми-техникалық және ғылыми-әдістемелік конференцияларға қатысады.

Студенттердің іс тәжірибесі

«Саясаттану және халықаралық қатынастар» мамандықтары бойынша диплом алдындағы және оқу-танысу, кәсіби іс-тәжірибелер жоспарланған. Тәжірибе базалары ретінде Қазақстан Республикасы Сыртқы Істер министрлігі, ЕвразЭС ұйымы, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Қазақстан зерттеу стратегиялық институты, облыстық әкімшілік «сыртқы байланыстар және хаттама бөлімі», Бируни атындағы ӨР ҒА Шығыстану инстиуты, Ресей федерациясы Сыртқы Істер министрлігі жанындағы Дипломатиялық Академия алынған. Аталған орындармен кафедра келісім-шарт жасасқан.

Біздің түлектер

Нарықтық экономика жағдайында кафедра түлектері егеменді мемлекетіміздің түрлі салаларында белсенді қызмет атқаруда. Халықаралық қатынастар мамандығының түлектері Сыртқы істер министрлігінде, мемлекеттік мекемелерінде, шет ел елшіліктерінде қызмет атқаруда.

Мамандық бойынша студенттердің шет тілдерін терең меңгеруі, алған білімдерін қазірдің өзінде толыққанды қолдануы нәтижесінде, олар өмірден өз орындарын тауып, тұтқалы қызметтерге жүйелі түрде орналасып, алған машықтарды пайдалана отырып табысты жұмыс істеу арқылы еліміздің дамуына ықпал етуде.

Оқытушы-профессорлар құрамы

Кафедрада 21 оқытушы жұмыс істейді, олардың 1 саясатттану ғылымдарының докторы, 7 тарих ғылымдарының кандидаты, 3 философия ғылымдарының кандидаты, 4 саяси ғылымдарының кандидаты, 1 РһД докторы, 13 аға оқытушы саясаттану және тарих ғылымдарының магистрлері болып табылады.

 


«Утверждаю»

Ректор РГП на ПХВ

«ЮКГУ им М.Ауэзова» МОН РК

д.т.н., профессор

_____________Ж.У.Мырхалыков

«______»__________            2017г.

План корректирующих действий по устранению замечаний и выполнению рекомендаций экспертной группы НКАОКО по внешней оценке (аудиту) в рамках специализированной аккредитации

ОП 5В020200-Международные отношения

РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова» МОН РК.

№ п/п

Выявленные несоответсвия (замечания), рекомендации

Корректирующие действия (КД)

Срок выполнения

Ответсвенный за выполонения КД

Отметка о выполонении (дата, подпись ответсвенного за КД)

Примечания

1

Согласно ГОС «История международных отношений» является базовой дисциплиной специальности, но находится в «Междисциплинарном модуле» РУП

При разработке ОП специальности 5В020200-Международные отношения на 2017/2018 учебный год дисциплины «История МО в новое время», «История МО в новейшее время» переведены в структуру «Модули специальности»

30.06.2017г.

Мажинбеков С.А.

Тумашбай Т.Е.

устранено

 

2

Из интервью со студентами отмечается недостаточная информированность студентов об образовательных траекториях ОП, о каталоге  и процедуре выбора элективных курсов.

1.Проводить разъяснительные беседы со студентами об оброзовательных траеториях, о каталоге и процедуре;

2.Обеспечить студентов путеводителем студента и каталогом элективных дисциплин.

ежегодно

Эдвайзер

Сарсенбеков Ж.А.

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

3

Нет академической мобильности преподавателей, как исходящей так и входящей

Активизировать академическую мобильность ППС.

Общий: 1

1-входящая.

Кучинская Стемпень Алиса. доктор полит.н. директор института политических исследований университета Лодзь. Польша.

2017-2018 учебный год

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

Активизировать академическую мобильность ППС.

Общий: 2

1-входящая.

1.Шершукова Н.А.

к.ист.н., Россия. г. Томск.

1-исходящая.

Таукебаева Э.С. Phd, доцент кафедры «МО и политология» ЮКГУ. Шымкент. Программа Эрасмус Мундус. Италия.

 

2018-2019 учебный год

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

Активизировать академическую мобильность ППС.

Общий: 3

1-входящая.

1.Шермухамедова Н.А.

д.фил.н., профессор НУз имени Улугбека. Узбекистан. г.Ташкент.

2-исходящая.

Турекулова Ж.Е. старший преподаватель кафедры «МО и политология» ЮКГУ. Шымкент. РУДН. Россия.

 Тумашбай Т.Е. старший преподаватель кафедры «МО и политология» ЮКГУ. Шымкент. Университет Лодзь. Польша.

2019-2020 учебный год.

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

Активизировать академическую мобильность ППС.

Общий: 3

1-входящая.

1. Кушкимбаев С.Н.

д.пол.н., профессор. КИСИ.Алматы.

1-исходящая.

Султанов С.А. профессор кафедры «МО и политология» ЮКГУ. Шымкент. РУДН. Россия.

2020-2021 учебный год.

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

5

В связм с развитием новых направлений во внешней политике РК обратить особое внимание на изучение иностранных языков стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, ФРГ и Франции.

1.Провести анализ востребованности изучение иностранных языков и обосновать ноебходимость их изучения;

2.Провести анализ кадрового обеспечения и материально-технических и библиотечных ресурсов для обучения новых иностранных языков;

3.Ввести в ОП дициплины по изучению новых языков;

4.Подготовить УМКД по вышеуказанным дисциплинам;

5.Подать заявки на приобретение иностранных литературы.

 

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

6

Необходимо разработать регламент внедрения английского языка в учебный процесс. Поэтапное увеличение преподавании специальных дисциплин на английском языке.

1.Обучение в полиязычных группах проводить согласно установленным нормам распределение  процента изучения дисциплин на  английском, русском, казахском языке;

2.Проводить работу поэтапному увеличению доли дисциплин на английском языке.

 

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

7

Увеличение количество образовательных траекторий

Поэтапное увеличение количество образовательных траекторий

2018-2019 учебный год

-введение траекторию «Дипломатия»

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

2019-2020 учебный год

-введение траекторию «Теория МО»

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

2020-2021 учебный год

-введение траекторию «Математические исследования в политологических исследованиях»

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

8

Пронализировать структуру учебного плана и изыскать возможность выделения всех языковых дисциплин в отдельный модуль.

 

2018-2019 учебный год

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

9

Увеличение перечень дисциплин, вкюченных в учебный план по предложению работадателей

1.Проводить встречи,, круглые столы с работадателями с целью определения новых элективных дисциплин;

2.Оюновлять каталога элективных дисциплин и учебный план новыми элективными дисциплинами.

ежегодно

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

10

Активизировать вовлечение  работадателей и выпускников в процесс разработки образовательных программ

Согласование структуру образовательной программы с работадателями и выпускниками. Привлекать врабочую группу по разработке ОП ведущих работадателей и студентов старшего курса.

ежегодно

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

11

Организация входящую и внешную  студенческую мобильность ЮКГУ

Организвать входящую и исходящую мобильность студентов

ежегодно

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

12

Активизировать работу ППС по участию в академической моблильности, а также конкурсах, грантах, объявляемыми зарубежными учреждениями.

1.Активизировать участие ППС в международных программах ERASMUS+ и др.

2.Активизировать академическую мобильность ППС.

ежегодно

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

13

Активизировать работу по увеличению количества публикаций ППС в журналах с ненулевым импакт фактором

Включить в план НИР публикаций ППС в журналах с ненулевым импакт фактором

2017-2018 учебный год

Мажинбеков С.А.

2018-2019 учебный год

Султанова В.

2019-2020 учебный год

Турекулова Ж.Е.

2020-2021 учебный год.

Корганова С.С.

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

14

Привлечение зарубежных профессоров для чтения лекциий по специальности 5В020200-МО

Разработать план  соглосавании привлечения зарубежных профессоров для чтения лекциий по специальности 5В020200-МО.

1.Провести анализ научных достижений ведущих зарубежных ученых по профилю ОП;

2.Составить обоснование о необходимости приглашения зарубежных ученых;

3.Соглосование тем лекций и приглашение зарубежных ученых.

2017-2018 учебный год

Кучинская Стемпень Алиса. доктор полит.н. директор института политических исследований университета Лодзь. Польша.

2018-2019 учебный год

Шершукова Н.А.

к.ист.н., Россия. г. Томск.

2019-2020 учебный год.

Шермухамедова Н.А.

д.фил.н., профессор НУз имени Улугбека. Узбекистан. г.Ташкент.

2020-201 учебный год.

Бусыгина А.А.

д.п.н., профессор. МГИМО. Москва. Россия.

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

16

Увеличение количество специализированных аудиторий

1.Провести анализ материально-технической обеспеченности ОП;

2.Обосновать необходимость создания и осноащения специализированных аудиторий;

3.Подать заявку на проибретение необходимых средств;

4.Создать специальные кабинеты.

2019-2020 учебный год

Кабинет «Заседания СБ ООН»

2020-2021 учебный год

Кабинет имени «профессора А.И.Исмаилова-Теория международных отношений»

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

17

Увеличение издание электронных учебников

Разработать план издание  электронных учебников по специальности 5В020200-МО

2017-2018 учебный год

5-электронных учебников

2018-2019 учебный год

8-электронных учебников

2019-2020 учебный год.

10-электронных учебников

2020-201 учебный год.

15-электронных учебников

 

Зав.кафедрой

Мажинбеков С.А.

 

 

Заведующей кафедрой «Международные отношения и политология »                     Мажинбеков С.А.   тел 30-01-52 

                                                                                                                                                                         e-mail: majin@mail.ru

Декан  факультета

«Юриспруденции и международных отношении»                                                              Орынтаев Ж.Қ.

Начальник  отдела

менеджмента качества и мониторинга ЦМиУК                                                                  Джунусбекова С.Ш.