Қазақстан Республикасындағы экстрадицияның құқықтық ерекшеліктері мен орындалу шарттары

  

                                                     

  «Болашаққа бағдар: Қазақстан қоғамында «Рухани жаңғыру» идеясын іске асыру мәселелері мен перспективалары» атты конференцияда ғылыми жетекші: Абдрасилова Б.  «Қылмыстық құқық және криминология» секциясынан: Балбай Қ., «Тұрмыстық зарлық-зомбылықтың криминологиялық аспектілілері» өзекті тақырыбымен 1-ші орын, Аймбетова Ұ. «Қазақстан Республикасындағы экстрадицияның құқықтық ерекшеліктері мен орындалу шарттары.» атты өзекті тақырыбымен алғыс хатты иеленді.

 

  «Ориентация на будущее: проблемы и перспективы в реализации идеи« духовной модернизации »в казахстанском обществе: научный руководитель: Абдрассилова Б. Из раздела «Уголовное право и криминология»: в которой  Балбай К., занял 1-е место по теме «Криминологические аспекты домашнего насилия», Аимбетова У. Получила благодарственное письмо по теме «Правовые аспекты выдачи в Республике Казахстан и условия исполнения».

  "Orientation for the Future: Problems and Prospects in Realizing the Idea of" Spiritual Modernization "in Kazakhstan Society: Supervisor: Abdrasilova B. From the section" Criminal Law and Criminology ": in which K. Balbay took the 1st place on the topic" Criminological Aspects domestic violence ", Aimbetova U. I received a letter of thanks on the topic" Legal aspects of issuance in the Republic of  Kazakhstan and conditions of execution. "