Отбасы тұрмыстық жағдайындағы әйелдердің жеке құқықтары мен бостандықтарын қорғау: қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектілері

 

   М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің «Заңтану және халықаралық қатынастар»факультетінің «Қылмыстық құқық және криминология» кафедрасында «Отбасы тұрмыстық жағдайындағы әйелдердің жеке құқықтары мен бостандықтарын қорғау:қылмыстық құқықтық және криминологиялық аспектілері» атты тақырыпта, 23.11.2017ж ,сағ 10.00 де 250 Кіші конференц залында ғылыми семинар өткізілді.Қатысушылар:      

   «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультетінің деканы  з.ғ.к., қауымдастырылған профессор Орынтаев Ж.Қ. «Қылмыстық құқық және криминология» кафедрасының   меңгерушісі : з.ғ.к.,  доцент Ақшатаева Ж.Б, ОҒЗЖ жауапты : з.ғ.м., Абдрасилова Б.К. «Қылмыстық құқық және криминология» кафедрасының профессор оқытушы құрамы.

  

      Шақырылған қонақтар:1. Байдуллаев Бүркіт Жұмабердіұлы –ОҚО сотының судьясы

2. Айнабеков Сержан Тоқтасынұлы –Абай аудандық сотының судьясы

3. Бакирова Жамал Әбдікәрімқызы -ОҚО адвокаттар алқасының адвокаты (баяндама)

4. Юсупжанова Шахло Агзамовна -  «Сана Сезім»  дағдарыс орталығының координаторы  (баяндама)

5. Байбеков Максат Талгатович -  «Сана Сезім»  дағдарыс орталығының консультанты (баяндама)

6. Хасанова Шахноза - «Сана Сезім»  дағдарыс орталығының психологы(баяндама)

         Баяндамашылар:

  1. Имашев Б.Е -з.ғ.к аға оқытушы – «Тұрмыстық зорлық-зомбылықты алдын-алудың құқықтық мәселелері» атты тақырыпта баяндама
  2. Мейіркулова Г.Д- з.ғ.к аға оқытушы- «Тұрмысық  жағдайда жасалатын  қылмыстылықтың  себеп-салдары  мен тұлғаның  сипаттамасы  жөніндегі мәселелер» атты тақырыпта баяндама
  3. Абдрасилова Б.К- «Отбасы тұрмыстық жағдайындағы зорлық зомбылықтың криминологиялық аспектілері» атты тақырыпта баяндама
  4. Балбай Қ ЮМ-16-1кс - «Тұрмыстық зорлық зомбылықтың криминологиялық аспектілері» атты тақырыпта баяндама
  5.    Болат Ж ЮМ-15-1р2 тобының студенті «Виды насилия в семье и его проявление» атты тақырыпта баяндама

 

ЮКГУ из «Правоведение и международные отношения» факультета «на кафедре уголовного права и криминологии», «Семейный бытовой прав и свобод человека в контексте защиты женщин: уголовно-правовые и криминологические аспекты темы» 23.11.2017j, 250 Small 10:00 в конференц-зале состоялся научный семинар. Участники:

 Декан факультета «Юриспруденция и международные отношения» Кандидат исторических наук, профессор Орынтаев Ж.К. Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии: кандидат юридических наук, доцент Акшатаева Ж.Б., ответственная за научную работу: доктор юридических наук, Абдрассилова Б.К. Преподавательский состав Департамента уголовного права и криминологии.

Приглашенные гости:

1. Байдуллаев Буркит Жумабергинович - судья суда ЦПУ

2. Айнабеков Сержан Токтасинович - судья Абайского районного суда

3. Бакирова Джамал Абдыкаримовна - юрист Ассоциации юристов ЦПУ (доклад)

4. Юсупжанова Шахло Агзамовна - координатор кризисного центра «Сана Сезим» (доклад)

5. Байбеков Максат Талгатович - консультант кризисного центра «Сана Сезим» (доклад)

6. Гасанова Шахноза - психолог кризисного центра «Сана Сезим» (доклад)

Выступающие:

1. Имашев Б.С. - старший преподаватель - «Правовые вопросы профилактики домашнего насилия»

2. Мейюркулова Г.Д. - старший преподаватель - доклад «Причины и проблемы личностных характеристик преступности в условиях жизни»

3. Абдрассилова Б.К. - Доклад «Криминологические аспекты насилия в семье»

4. Balbay YG-16-1x - Доклад о «Криминологических аспектах насилия в семье»

5. Студент группы «Булат Ю-15-1р2» по теме «Видды насилия в семье и его проявление»

 

SKSU from the "Jurisprudence and International Relations" faculty "at the Department of Criminal Law and Criminology", "Family Household Rights and Freedoms Rights in the context of the protection of women: criminally-legal and criminological aspects of the topic" 11/23/2017j, 250 Small 10:00 in the conference- hall a scientific seminar was held. Participants:

Dean of the faculty "Jurisprudence and international relations" Candidate of historical sciences, professor Orynayev Zh.K. Head of the Department of Criminal Law and Criminology: Candidate of Legal Sciences, Associate Professor Akshataeva Zh.B., responsible for scientific work: Doctor of Law, Abdrassilova BK Teaching staff of the Department of Criminal Law and Criminology.

The invited guests:

1. Baidullaev Burkit Zhumamberginovich - judge of the CPA court

2. Ainabekov Serzhan Toktasinovich - the judge of Abai district court

3. Bakilova Jamal Abdykarimovna - lawyer of the Association of Lawyers of the CPA (report)

4. Yusupzhanova Shahlo Agzamovna - coordinator of the crisis center "Sana Sezim" (report)

5. Baibekov Maksat Talgatovich - Consultant of the crisis center "Sana Sezim" (report)

6. Hasanova Shakhnoza - psychologist of the crisis center "Sana Sezim" (report)

Speakers:

1. Imashev B.S. - Senior lecturer - "Legal issues of prevention of domestic violence"

2. Meyurkulova G.D. - Senior lecturer - report "Causes and problems of personal characteristics of crime in the conditions of life"

3. Abdrasilova B.K. - The report "Criminological aspects of domestic violence"

4. Balbay YG-16-1x - Report on "Criminological aspects of domestic violence"

5. Student of the group "Bulat Yu-15-1p2" on the topic "Kinds of violence in the family and its manifestation"