Хабарландырулар

«Тәуелсіздікке 30 жыл: Жаңа цифрлық дәуірде – ұлттық дамудың ұтымды жүйесін нығайту» атты Халықаралық форумы

«Заң» факультетінің «Қылмыстыққұқықжәнеқылмыстық процесс» кафедрасыныңағаоқытушысыЖарылқаповаГульзагираПарменбаевна 2021 жылдың 24 қарашасында ​ Сырдарияуниверситеттіндеөткен «Тәуелсіздікке 30 жыл: Жаңацифрлықдәуірде – ұлттықдамудыңұтымдыжүйесіннығайту» аттыХалықаралықфорумның «Құқықтық, экономикалықаспектілержәнецифрландыру» секциясына «Құқыққорғауоргандары, прокуратура және сот арасындағыөкілеттіктер мен жауапкершілікаймақтарыныңаражігінажыратаотырып, үшбуындымодельдіқалыптастыруерекшеліктері» тақырыбындағыбаяндамасыменқатысты. Қатысушыларарасындаөзектімәселелердіталқылап, ой пікірлерімен​ бөлісті.

Университет гранты

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің  «Заңтану және халықаралық қатынастар» факультеті 19-20 наурыз күндері Түркістан облысы және Шымкент қаласының мектеп бітіруші түлектері арасында ......

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ -ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖӘНЕ ОРТА АЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ: ЖАҒДАЙЫ, ҮРДІСТЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ»  М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҚМУ «ЗАҢТАНУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР» ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 20 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ -ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ